Czynności notarialne

Przed wizytą w Kancelarii

Przed dokonaniem czynności notarialnej wskazany jest osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z kancelarią, uzasadniony koniecznością dokonania wstępnej analizy sprawy. Konsultacja ma na celu ustalenie rzeczywistej intencji i woli klientów oraz wskazanie niezbędnych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnej. Wcześniejsza szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej. Nasi pracownicy, w sposób rzetelny i sprawny, przekażą Państwu wszelkie niezbędne informacje oraz pomogą w skompletowaniu wymaganych dokumentów . Porady udzielane przez notariusza w związku z dokonywaną czynnością notarialną są bezpłatne. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii w oryginałach.

Konieczne jest także przekazanie danych osobowych wszystkich stron czynności, ustalonych w oparciu o ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.