Zgromadzenie wspólników spółki z o.o

Zgromedzenie wspólników spółki z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

zgromadzenie wspólników spółkiZasady zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników określa Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W większości spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się więc w czerwcu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zgromadzenie wspólników miało miejsce wcześniej.

Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników również określa ustawa, zgodzie z zapisami Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zgromadzenia winno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem zgromadzenia wspólników spółki z o.o. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) oraz inne sprawy niewymienione w Ustawie.

Z przebiegu zwyczajnego zgromadzenia wspólników sporządza się protokół. Jego zawartość oraz wymagane załączniki określają obowiązujące przepisy prawa.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Ustawie lub w umowie spółki. Do zwołania zgromadzenia nadzwyczajnego może dojść również w sytuacjach, gdy organy lub osoby do tego uprawnione uznają zwołanie zgromadzenia za wskazane. Walne zgromadzenie wspólników może się więc dobyć w terminie niezależnym od zakończenia roku obrotowego.

Obrady nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników sp. z o.o. wieńczy dokument opisujący jego przebieg. Dokumentem tym jest protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, który powinien zawierać szereg informacji m.in. na temat prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia wspólników i jego zdolności do powzięcia uchwał. Protokół powinien być również opatrzony wymaganymi załącznikami, takimi jak lista obecności z podpisami obecnych wspólników.