Dział spadku

Nabycie spadku u notariusza

dział spadku u notariuszaAktem prawnym, który reguluje stwierdzenie nabycia spadku u notariusza oraz inne zagadnienia związane z działem spadku jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Dział spadku można, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonać na dwa sposoby – na drodze sądowej, jak również poprzez spisanie umowy między spadkobiercami w kancelarii notarialnej. Tryby umowny oraz sądowy różnią się od siebie.

  • Spadek u notariusza może zostać podzielony w całości lub jego podział może zostać ograniczony do części – np. jednej nieruchomości, a na drodze sądowej konieczne jest wykonanie działu całego spadku.
  • Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza następuje na wniosek wszystkich spadkobierców, zaś tryb sądowy może zostać uruchomiony przez jednego ze spadkobierców.
  • Gdy następuje nabycie spadku u notariusza, spadkobiercy mają możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy regulującej prawa do spadku.

Warto podkreślić, że procedury pozwalające nabyć spadek u notariusza obejmują jedynie aktywa. Nabycie pasywów zaś następuje na mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi zapisami legislacyjnymi.

Spadek u notariusza – jak go nabyć i podzielić?

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza, a także dział spadku może nastąpić na wniosek wszystkich spadkobierców. Warto podkreślić, że zanim nastąpi dział, spadkobiercy pozostają we wspólności majątku spadkowego. Oznacza to, że podczas wcześniejszych czynności nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku u notariusza lub w sądzie. Majątek spadkowy nie został jednak podzielony, a poszczególni spadkobiercy nie mogą dysponować swoją częścią w odrębny sposób.

Co ważne, spadek u notariusza można podzielić w dowolnym momencie. Choć, z założenia, stan wspólnoty majątku spadkowego jest przejściowy, nie ma przeszkód, aby czynności związanych z działem dokonać po kilku miesiącach, latach, a nawet w późniejszy okresie. W tym przypadku bowiem nie ma zastosowanie przedawnienie roszczenia.

Istotne jest również, iż nabycie spadku u notariusza, jak i jego dział zapewnia spadkobiercom wyższy komfort niż rozprawa na sali sądowej:

  • termin, w którym przeprowadzone zostanie stwierdzenie nabycia spadku u notariusza można ustalić z notariuszem,
  • umowa zostanie sporządzona na mocy porozumienia między wszystkimi uprawnionymi do partycypacji w spadku oraz jego podziale,
  • czas wykonania podziału spadku będzie znacznie krótszy niż w przypadku, gdy zajdzie konieczność odbycia rozprawy sądowej.

Na koniec podkreślić warto, że nabycie spadku u notariusza ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktem poświadczenia dziedziczenia i testamentem notarialnym.