Darowizna

Darowizna

  • Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę,
  • umowa, którą można zawrzeć tylko między żyjącymi,
  • oświadczenie darczyńcy, które powinno być złożone w formie aktu notarialnego (chyba, że przepisy ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron np. darowizna nieruchomości); darowizna zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (np. przelew pieniędzy na konto obdarowanego, wydanie samochodu wraz z kluczykami i dokumentami, …).

Istnieją sytuacje kiedy darczyńca chce odwołać swoją darowiznę względem obdarowanego, niezależnie od faktu czy zobowiązanie wynikające z umowy darowizny zostało już wykonane czy też nie. Przepisy prawa określają w jakich przypadkach odwołanie darowizny jest uzasadnione i dopuszczalne.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę umowy darowizny jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

Zapraszamy także do zapoznania się z zasadami sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości , nabycia spadku u notariusza i aktem poświadczenia dziedziczenia.