Intercyza

Rozdzielność majątkowa – intercyza małżeńska

Zawarcie aktu małżeństwa wiąże się automatycznie z ustaleniem wspólnoty majątkowej między mężem a żoną. W praktyce – zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oznacza to, że nabyte przez małżonków razem bądź przez jednego z nich prawa majątkowe w trakcie trwania małżeństwa są częścią ich wspólnego majątku, za który solidarnie odpowiadają. Intercyza małżeńska, jak potocznie określa się ustanowienie rozdzielności majątkowej, pozwala wyłączyć wspólność. Jej zawarcie pozwala zatem obojgu małżonkom samodzielnie gromadzić i odpowiadać za własne majątki.

Kiedy rozdzielność majątkowa to dobre rozwiązanie?

Intercyza małżeńska jest zawierana przez małżonków najczęściej wówczas, gdy istnieje ryzyko, że jedno z małżonków jest na egzekucję długów bądź kiedy istnieje duża dysproporcja między wkładem w majątek rodziny każdej ze stron.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona:

 • zarówno przed wejściem w związek małżeński, jak i na każdym etapie jego trwania – z zastrzeżeniem, że intercyza majątkowa nie zadziała wstecz, a więc np. nie unieważnia roszczeń wierzycieli wobec małżonka dłużnika, wówczas, gdy dług powstał przed ustanowieniem rozdzielności,
 • na drodze aktu notarialnego lub – w wyjątkowych przypadkach – na drodze sądowej,
 • na drodze dobrowolnej bądź przymusowej (np. wówczas, gdy jedno z małżonków zostało ubezwłasnowolnione, ogłosiło upadłość konsumencką bądź doszło do separacji małżonków).

Rozdzielność majątkowa u notariusza krok po kroku

Aby mogła być ustanowiona rozdzielność majątkowa, małżonkowie powinni udać się do notariusza. Notariusz sporządzi akt notarialny wówczas, gdy spełnione zostaną wszystkie wymogi prawne oraz formalne.

Niezbędne do ustanowienia rozdzielności majątkowej są:

 • akt małżeństwa – o ile intercyza majątkowa jest spisywana już po ślubie,
 • pełna zdolność prawna obu stron umowy majątkowej małżeńskiej,
 • zgodność obu stron co do charakteru ustanawianego nowego ustroju majątkowego.

Warto przy tym podkreślić, że umowa majątkowa małżeńska, której rodzajem jest tzw. intercyza może nie tylko ustanowić pełną rozdzielność majątków obu stron, ale również:

 • ograniczyć lub rozszerzyć zakres wspólnoty majątkowej,
 • przywrócić wspólność ustawową – jeżeli małżonkowie podpisali wcześniej intercyzę, a obecnie chcą wrócić do standardowego ustroju majątkowego obowiązującego w instytucji małżeństwa.

Aby uzyskać akt notarialny, który potwierdzi rozdzielność majątkową, należy:

 • umówić się na spotkanie z notariuszem – obecne muszą być na nim obie strony umowy (opcjonalnie możliwe jest ustanowienie pełnomocników, jednak musi się to odbyć również na mocy aktu notarialnego),
 • zabrać dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • potwierdzić wolę zawarcia intercyzy i podpisać sporządzony przez notariusza akt.

Kancelaria Notarialna przeprowadza czynności związane z ustanawianiem rozdzielności majątkowej oraz spisywaniem pozostałych umów majątkowych małżeńskich. Notariusz za przeprowadzone czynności pobiera wynagrodzenie. Jego wysokość jest zgodna z aktualnie obowiązującą taksą notarialną. Aby uzyskać informację o kosztach sporządzenia aktu, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną przez siebie kancelarią.