Akty notarialne

Akty notarialne

Do przeprowadzenia niektórych czynności prawnych wymagane są dokumenty, które stanowią poświadczenie stanu faktycznego. Akty notarialne sporządzane przez notariusza mogą przybierać różną formę, jednak ich treść zawsze sporządzana jest w oparciu o oświadczenie woli stron. Akty notarialne mogą zostać sporządzone w celu przekazania prawa własności lub darowizny, a także w innych sytuacjach regulowanych przepisami prawa.

Z czego składa się akt notarialny?

Akty notarialne są dokumentami urzędowymi, dlatego mają ujednoliconą formę. Ich treść opracowuje notariusz na podstawie woli stron oraz przepisów prawa, dokonując tym samym potwierdzenia przeprowadzonych czynności prawnych. Po sporządzeniu dokumentu jego treść musi zostać odczytana, aby w razie konieczności strony miały możliwość zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zapisu.

Akty notarialne muszą zawierać:

akty notarialne

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii,
  • szczegółowe dane osobowe osób, których dotyczy akt notarialny,
  • oświadczenie stron, zawierające istotne dla treści aktu informacje,
  • potwierdzenie odczytania dokumentu,
  • podpis osób wymienionych w akcie i obecnych przy sporządzaniu dokumentu,
  • podpis notariusza.

Nasza kancelaria sporządza akty notarialne dotyczące obrotu nieruchomościami, zniesienia współwłasności, zawierania umów między spółkami oraz innych sytuacji wynikających z woli stron. Notariusz, sporządzając akty notarialne, których treść jest poświadczeniem stanu faktycznego, zobowiązany jest do zachowania poufności oraz bezstronnego stanowiska. Dokument musi jednoznacznie określać stanowisko stron, a w razie błędnego zapisu musi on zostać wyraźnie przekreślony. Niedopuszczalne jest używanie korektora, a wszelkie naniesione poprawki muszą być jasno zatwierdzone przez osoby biorące udział w sporządzaniu aktu.

W naszej kancelarii notarialnej sporządzamy akty notarialne z uwzględnieniem aktualnych zapisów prawa i z zachowaniem wymogów formalnych. Zajmujemy się obsługą klientów prywatnych oraz przedsiębiorców. Na wizytę w naszym biurze w dogodnym terminie można umówić się, kontaktując się z kancelarią telefonicznie.