Umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Umowy deweloperskie są zawierane pomiędzy deweloperami a przyszłymi nabywcami budowanych przez nich nieruchomości. Zadaniem dokumentów tego typu jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji i doprecyzowanie takich kwestii jak:

 • przedmiot transakcji,
 • cena nieruchomości oraz wysokość zaliczki, którą kupujący jest zobowiązany uiścić na jej poczet,
 • warunki przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela po zakończeniu prac przez dewelopera.

Umowa deweloperska jest podpisywana w zgodzie z tzw. ustawą deweloperską, a więc Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 Nr 232, poz. 1377 ze zm.). Można ją określić typem umowy przedwstępnej, choć jej status prawny oraz zakres, jaki obejmuje, są odmienne.

Umowa deweloperska:

 • określa prawa oraz obowiązki obu stron w związku z procesem inwestycyjnym,
 • reguluje sposób, w jaki kupujący sfinansuje proces inwestycyjny, nie zaś – wysokość i sposób przekazania zaliczki na poczet zapłaty za gotową nieruchomość,
 • podpisywana jest zazwyczaj na długo przed zakończeniem procesu inwestycyjnego (nawet na kilka lat przed oddaniem nieruchomości do użytku),
 • zobowiązuje dewelopera do przekazania kupującemu prawa własności do nieruchomości wybudowanej w ramach realizowanej inwestycji na konkretnych warunkach.

Z uwagi na dużą wagę zobowiązań, jakie ciążą na obu stronach, umowy deweloperskie są obowiązkowo sporządzane oraz podpisywane w kancelarii notarialnej.

Umowy deweloperskie u notariusza – jak wygląda podpisanie dokumentów

Decydując się na podpisanie umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej, obie strony transakcji zabezpieczają swoje interesy w rzetelny, nie budzący wątpliwości sposób.

Notariusz:

 • sporządzi dokument w zgodzie z określonymi przez strony warunki oraz adekwatnie do obowiązującego stanu prawnego bądź zweryfikuje i (ewentualnie) skoryguje wersję umowy przedstawioną przez dewelopera bądź klienta,
 • zweryfikuje zgodność stanu przedmiotowej nieruchomości, jaki został określony w dokumentach ze stanem faktycznym w księgach wieczystych,
 • zweryfikuje tożsamość obu stron,
 • podczas spotkania w Kancelarii potwierdzi zgodę obu stron na zawarcie umowy, odczyta jej pełną treść, a następnie potwierdzi złożone przez przedstawiciela dewelopera oraz kupującego podpisy – przekazując każdej ze stron po jednej kopii wypisu aktu notarialnego (jest nim umowa deweloperska),
 • prześle wypis aktu notarialnego do sądu, dopełniając niezbędnych formalności.

Za sporządzenie umowy deweloperskiej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodne z obowiązującą taksą notarialną. Umowy deweloperskie sporządza również Kancelaria Notarialna Magdalena Krakowińska. Aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegu tego procesu oraz ustalić termin spotkania z notariuszem należy skontaktować się z sekretariatem Kancelarii.