Aport przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego i cywilnej. Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Asset deal.

Aport przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego i cywilnej. Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Asset deal.

Obok wniesienia nieruchomości aportem do spółki, przedmiotem aportu może być przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Będzie to transakcji typu asset deal. Od takiej transakcji odróżnić należy transakcję typu share deal czyli nabycie udziałów albo akcji.

Może on nastąpić przy zawarciu umowy spółki bądź w trakcie jej trwania na mocy zmiany umowy spółki i jak to ma miejsce np. w przypadku spółki z o.o. podwyższenia kapitału zakładowego.

Aport przedsiębiorstwa, wywołuje ten sam skutek co przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.– przedsiębiorca jednoosobowy staje się wspólnikiem spółki z o.o.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z jej treści. Chodzi tutaj o zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności, czyli umożlwiający w pełni prowadzenie jego działalności. Kluczowe są: element organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewną całość.

W sytuacji, gdy jednym ze składników majątku przedsiębiorstwa jest nieruchomość, samo wniesienie przedsiębiorstwa aportem nie powoduje przeniesienia jej własności. W takiej sytuacji wymagana jest kolejna czynność notarialna – przeniesienie własności nieruchomości.

Notariusz powinien sprawdzić czy umowa przeniesienia własności nieruchomości nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustaw: z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592, z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444, z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. 1920 Nr 31 poz. 178.

Aport a podatek od czynności cywilnoprawnych.

Od wartości aportu notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych w którego stawka wynosi w tym przypadku 0,5%, stosownie do art. 7 ust.1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 223).

Aport a podatek VAT.

Druga kwestią podatkową związana z wniesieniem aportu do spółek prawa handlowego i cywilnego jest jego opodatkowane podatkiem VAT o ile podmiot, który go wnosi jest podatnikiem tego podatku. Notariusz nie pobiera podatku VAT. Należ mieć to jednak na uwadze przy ustalaniu wartości wkładu.

Jeżeli przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wniesienie aportu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT – Wynika to z art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.