ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem zarówno zbywcy jak i nabywcy. Po zweryfikowaniu tożsamości stawających, strony transakcji składają podpisy w obecności notariusza.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części może być uzależnione od zarządu spółki. Zgoda ta winna być wyrażona w formie pisemnej.

Nasza kancelaria notarialna w Łodzi dokonuje sprawdzenia umowy spółki. Sprawdzamy, czy miały miejsce zmiany umowy spółki. Prosimy klientów o tekst jednolity, jeżeli taki istnieje. Weryfikujemy także wpis w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Taka weryfikacja ma na celu ustalenie zapisów ograniczających bądź nawet wyłączających uprawnienie do zbycia udziałów spółki, prawa pierwokupu, pierwszeństwa nabycia udziałów na rzecz pozostałych wspólników spółki. Wpis w KRS udziela odpowiedzi na pytanie czy dana spółka nadal tam figuruje.

Następnie ustalamy, czy zbycie udziałów nie jest powiązane z przeniesieniem własności nieruchomości. Może to pociągnąć za sobą dalsze ograniczenia w rozporządzeniu udziałami w spółce z o.o.

Krajowemu ośrodkowi wsparcia rolnictwa, działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha.

Nabycie udziałów w spółce z o.o. przez cudzoziemca.

Notariusz winien również sprawdzić czy nabycie udziału nie będzie wiązało się z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które jest wydawane w formie decyzji przez ministra właściwego ds. wewnętrznych. Nie wymaga uzyskania zezwolenia nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Należy mieć oczywiście na uwadze, że ograniczenia, o których będzie mowa nie dotyczą cudzoziemców pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Chodzi tu kraje Unii Europejskiej oraz Islandię i Norwegię. Cudzoziemcami będą osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej spółki (tzw. ułomne osoby prawne).

Wynagrodzenie notariusza przy zbyciu udziałów w spółce z o. o.

Wynagrodzenie notariusza jest liczone od wartości udziałów wynosi 1/10 kwot przedstawionych poniżej:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł

 

Sprzedaż udziałów jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka wynosi 1% od wartości zbywanych udziałów.

W celu ustalenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu