Umowa spółki z o. o.

Umowa spółki z o. o. – notariusz Łódź.

Umowa spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego. To samo dotyczy jej zmiany.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla wyjaśnienia, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

– firmę i siedzibę spółki;

– przedmiot działalności spółki;

– wysokość kapitału zakładowego;

– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Dodatkowo w umowie spółki powinny się znaleźć następujące zapisy:

– sposób podwyższenia kapitału zakładowego

– podział zysków

– sposób dokonywania dopłat i pożyczek

– czy zbycie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

– czy umowa wyłącza ogranicza lub wyłącza wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika w rezultacie tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia

– szczegółowe określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych (aportów) oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Podatek przy umowie spółki z o. o.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest stosownie do art. 7 ust.1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 223) godne uwagi jest to, że jest pobierany po wyłączeniu z podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT oraz opłaty sądowej od wpisu w rejestrze sądowym wraz z kosztami ogłoszenia o wpisie.

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy spółki z o.o. uzależnione jest od wysokości kapitału zakładowego zgodnie z poniższą tabelą:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł