Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę.

Przedsiębiorca, będący osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia tej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową: z o. o. oraz akcyjną. Rozwiązanie to kształtuje się analogicznie do przekształcenia spółek handlowych. Nie ma potrzeby likwidowania działalności, szczególnie jeżeli zachodzi potrzeba kontynuacji zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy, oczywiście, jeżeli ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Przekształcenie takie jest procesem dużo bardziej złożonym i kosztownym aniżeli założenie spółki z o. o. na skutek zwarcia umowy bądź sporządzenia statutu.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Notariusz sporządza akt notarialny, zawierający dostarczone przez przedsiębiorcę: ww. plan oraz projekt oświadczenia o zamiarze przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę i projekt aktu założycielskiego spółki.

W planie przekształcenia powinno być umieszczone co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu. Jeżeli wartość bilansowa jest ujemna, przekształcenie jest wówczas niedopuszczalne.

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Na wniosek przedsiębiorcy Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy wyznacza biegłego rewidenta.

Drugą czynnością notarialną jest akt notarialny zawierający oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę.

W dalszej kolejności powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego umowa spółki albo statutu spółki z o.o. – spółki przekształconej.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru

Od takiego przekształcenia należ odróżnić wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki. W tym przypadku nie dojdzie jednak do przejścia wszystkich praw przedsiębiorcy na spółkę.