Wniesienie nieruchomości do spółki z o. o. aportem.

Przekazanie nieruchomości spółce z o.o., wniesienie nieruchomości do spółki z o. o.

Jak prawidłowo wnieść aport do spółki z o. o.?

Udziały wspólników mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport).

Aport jest niepieniężnym świadczeniem wspólnika wnoszonym w zamian za udziały obejmowane w kapitale zakładowym spółki.

W przypadku wniesienia aportu do spółki zarejestrowanej, konieczna jest zmiana jej umowy w zakresie m.in. wysokości kapitału zakładowego czy wniesionych przez wspólników wkładów, podwyższająca kapitał zakładowy i określająca wniesiony wkład. Wymaga to odbycia zgromadzenia wspólników. Umowa spółki powinna szczegółowo określać: przedmiot tego wkładu oraz jego wartość, osobę wspólnika wnoszącego aport, liczbę objętych w zamian udziałów, a także ich wartość nominalną.

Wniesienie nieruchomości aportem do spółki może dokonać dotychczasowy wspólnik lub nowy, przystępujący do spółki. Wspólnik ten będzie musiał przed notariuszem złożyć oświadczenie o objęciu udziałów.

Ostatnim krokiem, który powoduje, że w miejsce dotychczasowego właściciela spółka zostanie wpisana spółka jest umowa przeniesienia własności na pokrycie udziałów w spółce.

Do takiej umowy wymagane są takie same dokumenty jak przy umowie sprzedaży nieruchomości: działki gruntu, mieszkania.

Notariusz powinien sprawdzić czy umowa przeniesienia własności nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego, o lasach, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przedmiotem aportu oprócz nieruchomości mogą być prawa autorskie, obligacje, przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG)…

W przypadku utworzenia spółki przy pomocy wzorca umowy (S-24) wspólnicy mogą wnieść jedynie wkłady niepieniężne.  W takim wypadku konieczna jest również zmiana umowy spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wniesienia aportu opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych.