Sprzedaż mieszkania.

Dokumenty i informacje potrzebne do zbycia mieszkania – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

UWAGA od 28 kwietnia 2023 r., do transakcji zbycia mieszkania konieczne jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

 1. Numer księgi wieczystej.
 2. Podstawa nabycia – dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 3. Wypis z rejestru gruntów – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 4. Wypis z rejestru lokali – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 5. W gminach, gdzie zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane (np. w Łodzi) – zaświadczenie dokumentujące, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji wydane przez właściwego wójta, burmistrza. (W Łodzi Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 171).
 6. W sytuacji gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po dniu 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 7. W przypadku nabywania lokalu ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki.
 8. Jeżeli lokal jest obciążony hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.

NA ŻĄDANIE KUPUJACEGO

 1. Zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy w dniu sporządzenia aktu notarialnego, z którego wynika, że na dzień zawarcia umowy w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 2. Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej, z którego wynika, że co do lokalu będącego przedmiotem umowy nie ma zadłużenia w płatnościach z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

POBIERZ LISTĘ DOKUMENTÓW W FORMACIE PDF:

dokumenty potrzebne do zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 

Poniżej linki do informacji na temat kosztów transakcji sprzedaży mieszkania.

http://notariusze-lodz.eu/umowa-przedwstepna/oplaty-notarialne-przy-zakupie-mieszkania/

http://notariusze-lodz.eu/informacje/pierwsze-mieszkanie-bez-podatku/