Zbycie (sprzedaż) działki gruntu.

Dokumenty i informacje potrzebne do zbycia działki gruntu.

UWAGA od 28 kwietnia 2023 r., w przypadku nieruchomości zabudowanej do transakcji  konieczne jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

 1. Numer księgi wieczystej.
 2. Podstawa nabycia – dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 3. Wypis z rejestru gruntów – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 4. W przypadku nieruchomości zabudowanej wpis z kartoteki budynków ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 5. W gminach, gdzie zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane (np. w Łodzi) – zaświadczenie dokumentujące, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji wydane przez właściwego wójta, burmistrza. (W Łodzi Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 171).
 6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy.
 7. Zaświadczenie wydane przez Starostwo Powiatowe dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. (w Łodzi wydaje Leśnictwo Miejskie Łódź, ul. Łagiewnicka 305, dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Starosta Łódzki Wschodni ul. Sienkiewicza 3).
 8. W sytuacji gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po dniu 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 9. W przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki.
 10. Jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.

NA ŻĄDANIE KUPUJACEGO

 1. W przypadku nieruchomości zabudowanej zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy w dniu sporządzenia aktu notarialnego, z którego wynika, że na dzień zawarcia umowy w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 2. Potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości, a jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste – również opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę – jeśli zostały wydane.

Pobierz dokumenty w formacie PDF:

http://notariusze-lodz.eu/wp-admin/upload.php?item=1988