Fundacja rodzinna, notariusz łódź.

Czym jest fundacja rodzinna i jak ją założyć? Fundacja rodzinna, notariusz łódź.

W odróżnieniu od, klasycznej fundacji – fundacja rodzinna nie służy prowadzeniu działalności charytatywnej.

Fundacja rodzinna służy zabezpieczeniu majątku rodzinnego. Majątek ten będzie zabezpieczony na rzecz wskazanych w statucie beneficjentów.

Celem fundacji rodzinnej jest zapewnienie sukcesji, jej cel jest odmienny w odróżnieniu od zarządu sukcesyjnego, z którym jest często mylona. Zarząd sukcesyjny dotyczy jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, majątek, który zostanie wniesiony do fundacji rodzinnej nie będzie majątkiem firmy.

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą, jednak tylko w ograniczonym zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4)nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5)udzielania pożyczek:

  1. a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,
  2. b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
  3. c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Założenie fundacji rodzinnej wiąże się z wizytą u notariusza.

Jej ustanowienie wymaga formy aktu notarialnego. Odbywa się to przez złożenie przez fundatora oświadczenia przed notariuszem w akcie założycielskim lub w testamencie.

Fundatorem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundacja może być założona przez więcej niż jednego fundatora.

Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego, zachodzi analogiczna sytuacja jak ma to miejsce w przypadku w spółki z o.o. powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Taka sama sytuacja następuje ogłoszeniu testamentu zawierającego oświadczenie o jej ustanowieniu. Następnym krokiem jest rejestracja fundacji w krajowym rejestrze sądowym.

W przypadku fundacji, w której oświadczenie złożono w testamencie, oczywistym jest, że zostanie ona powołana do życia dopiero po śmierci testatora.

Elementem koniecznym do założenia fundacji jest fundusz założycielski. Fundator będzie musiał wnieść do fundacji rodzinnej fundusz o minimalnej wartości 100 000 złotych.

Istotnym elementem, bez którego nie ma możliwości założenia fundacji jest statut. Projekt statutu powinien być przekazany kancelarii notarialnej przez fundatora odpowiednio wcześniej przed umówieniem aktu notarialnego. Statut wymaga formy aktu notarialnego i może być złożony wraz z oświadczeniem o stanowieniu fundacji. Statut powinien określać zasady działalności fundacji.