Wydziedziczenie, testament, notariusz Łódź.

Wydziedziczenie, testament, notariusz Łódź.

Wydziedziczenie jest pozbawieniem zstępnych (dzieci, wnuki itd.), małżonka oraz rodziców zachowku. Jest ono skuteczne jedynie w przypadku ww. osób. Nie ma potrzeby wydziedziczania osób, które z mocy prawa nie są uprawnione do zachowku. Taki zapis będzie bezprzedmiotowy.

Należy dodatkowo pokreślić, że nie jest możliwe wydziedziczenie osoby małoletniej.

Wydziedziczenie może nastąpić jedynie w testamencie. Jest to jedyny sposób pozbawienia przyszłego spadkobiercy jakiegokolwiek majątku spadkowego.

Zgodnie z treścią art. 1008 kodeksu cywilnego, do wydziedziczenia może dojść, jeżeli osoba uprawniona do zachowku:

– wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

– dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

– uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jako przykłady zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, jakie mogą tu wchodzić w grę, można wskazać np. prowadzenie nagannego stylu życia, czerpanie korzyści z działalności przestępczej, alkoholizm, narkomanię, zaniedbywanie swojej rodziny i przerzucanie na spadkodawcę ciężaru jej utrzymania.

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może polegać na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego a także od pomocy, troski, opieki potrzebnej ze względu na wiek, stan zdrowia czy inną trudną sytuację życiową.

Niedopełnianie obowiązków rodzinnych może być takim zachowaniem, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych. Może to być wszczynanie ciągłych awantur, kierowanie pod adresem spadkodawcy nieuzasadnionych i krzywdzących zarzutów, wyrzucenie go z domu, brak udziału w jego życiu choćby poprzez wizyty w jego miejscu zamieszkania czy okazywanie zainteresowania jego sprawami.

Cym jest zachowek? Zachowek jest to udział w spadku, który przysługuje zstępnym (dzieci, wnuki…), małżonkowi i rodzicom.

Jaka jest wysokość zachowku? Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.