Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka u notariusza. Brak konieczności zgody sądu rodzinnego, ale nie zawsze.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, istotna zmiana od.

W celu uniknięcia długów po osobie zmarłej, konieczne jest odrzucenie spadku. Spadek odrzucić wszyscy spadkobiercy łącznie z małoletnimi, stosownie do kolejności dziedziczenia. Do tej pory na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymagana była zgoda sądu.

Zmiana kodeksu rodzinnego, która weszła w życie 15 Listopada 2023 roku, wprowadza regulację, zgodnie z którą w ramach zarządu nad majątkiem dziecka, wyłącza się konieczność pozyskania zgody sądu na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w sytuacji, gdy czynność ta polega na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, a dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców, którym przysługuje pełna władza rodzicielska.

Innymi słowy zgoda nie będzie już wymagana, jeżeli dziecko zostaje powołane do dziedziczenia, po tym jak spadek odrzucił jego rodzic.

Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. Warunkiem odrzucenia spadku w imieniu małoletniego bez zgody sadu jest zgoda obojga rodziców, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej lub jeżeli inny zstępny rodziców tego dziecka przyjmuje spadek.