Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Jak odrzucić spadek (zrzec się spadku) w imieniu małoletniego dziecka?

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga zgody sądu.

EDIT. Dd 15 Listopada 2023 roku  odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, kiedy dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców, którym przysługuje pełna władza rodzicielska nie będzie wymagana pod warunkiem zgody obojga rodziców. Wobec jej braku procedura będzie wyglądała jak dotychczas. Szczegóły w linku poniżej:

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – nowelizacja.

 

Małoletni nie ma możliwości stanąć do aktu notarialnego i wziąć udziału w czynności notarialnej.

Małoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy – rodzic, opiekun. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składane jest zatem w imieniu małoletniego.

W pierwszej kolejności, przedstawiciel ustawowy musi złożyć wniosek do sądu o wyrażanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Jeżeli na postanowieniu sądu widnieją obydwoje rodzice bądź opiekunowie wymagamy, aby stawili na akcie notarialnym razem. Wygodniej zatem jest we wniosku do sądu wskazać jako wnioskodawcę jednego z nich.

Termin do odrzucenia spadku tak jak w przypadku osób dorosłych wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca (a właściwie jego przedstawiciel ustawowy) dowiedział się o tytule powołania.

Co zatem w sytuacji, gdy sąd zwleka z wyznaczeniem terminu posiedzenia i mija termin sześciomiesięczny na odrzucenie spadku.

Złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13)

Sama zgoda sądu jest niewystarczająca. Wiele osób błędne interpretuje postanowienie sądu wyrażające zgodę na odrzucenie spadku i na nim poprzestaje. Takie postanowienie nie jest równoznaczne z odrzuceniem spadku. Po uzyskaniu zgody sądu najeży stawić się wraz z postanowieniem i aktem urodzenia dziecka u notariusza, w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 

Pobierz wniosek do sądu w formacie Word.:

wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego