Umowa najmu lokalu – najem instytucjonalny.

Najem instytucjonalny jest rozwiązaniem zbliżonym do najmu okazjonalnego.

Warto na wstępie podkreślić, że notariusz nie sporządza umowy zarówno najmu instytucjonalnego jak i okazjonalnego w formie aktu notarialnego.

Notariusz sporządza akt notarialny w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji.

Między tymi dwoma umowami występują jednak różnice.

Celem wprowadzenia instytucji najmu instytucjonalnego było ujednolicenie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się wynajmowaniem lokali, z wykorzystaniem uproszczonych zasadach eksmisji najemcy po zakończeniu stosunku najmu

Jak wynika z powyższego, wynajmującym w przypadku najmu instytucjonalnego jest osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, najemcą tak samo jak w przypadku najmu okazjonalnego jest osoba wykorzystująca lokal na cele mieszkaniowe. Wynajmującym może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Umowa najmu instytucjonalnego nie wymaga wskazania przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu a co za tym idzie oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, zawierającego wyrażenie zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Wynajmujący nie ma obowiązku zgłaszania zawarcia umowy najmu instytucjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego

Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji.

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie będzie ono wynosić

W celu ustalenia dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu