NAJEM OKAZJONALNY NOTARIUSZ ŁÓDŹ

Najem okazjonalny jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, zabezpieczającym prawa właścicieli lokali.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego umożliwia wynajmującemu pozbycie się niewygodnego lokatora bez wyroku sądowego o eksmisję. Uzyskanie takiego wyroku następuje po żmudnym i długotrwałym procesie sądowym, niejednokrotnie z obowiązkiem zapewnienia lokalu socjalnego.

Umowa najmu jest umową zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Do umowy najmu należy załączyć:

– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu

– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (może ono być zwarte w samej umowie, co jak wynika z praktyki najczęściej ma miejsce)

– oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

Właściciel ma obowiązek zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego właściwego dla właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Należy zauważyć, że poddanie się egzekucji nie musi mieć koniecznie miejsca przy umowie najmu okazjonalnego. Wystarczy zwykła umowa najmu, której załącznikiem będzie poddanie się egzekucji. Istnieje również możliwość poddania się rygorowi egzekucji co do zapłaty czynszu najmu oraz innych należności wynikających z umowy o najem okazjonalny. W obu wspomnianych przypadkach będzie się to wiązało z wyższymi kosztami notarialnymi.

Wynagrodzenie notariusza

za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa, wynagrodzenie notariusza wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększone o wypisy aktu i podatek VAT.

Poniżej do pobrania: wzory umowy najmu okazjonalnego oraz oświadczenie właściciela lokalu o wyrażenie zgody na zamieszkanie najemcy oraz ustawa

WZOR-UMOWY-NAJMU-OKAZJONALNEGO

Niniejszy wzór ma jedynie charakter poglądowy, notariusz nie ingeruje w zapisy dotyczące wysokości czynszu, kaucji a także ewentualnych okresów wypowiedzenia. Notariusz ponosi odpowiedzialność jedynie za akt notarialny, jakim jest dobrowolne poddanie się egzekucji.

ZAŁĄCZNIK – zgoda Właściciela

ZAŁĄCZNIK – Wskazanie innego lokalu – oświadczenie Najemcy

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wzorów. Mają one jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Szczegółowych informacji możecie Państwo pod numerem telefonu 426700101, kancelaria@notariusze-lodz.eu