Dobrowolne poddanie się egzekucji - notariusz Łódź

Dobrowolne poddanie się egzekucji – art. 777 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego (czyli tzw. siódemki).

Rozwiązanie, które oferują powyższe przepisy może stanowić duże ułatwienie w dochodzenie roszczeń w szczególności w sytuacji, gdy mamy do czynienia z coraz to bardziej postępującą przewlekłością postępowań sądowych.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest to akt notarialny będący tytułem egzekucyjnym – traktowanym na równi z wyrokiem sądowym.

Obecnie najpopularniejsze jest dobrowolne poddanie się egzekucji przy umowie najmu okazjonalnego. Dotyczy ono jednak tylko opróżnienia lokalu. Nie obejmuje natomiast dochodzenia roszczeń wynikających z braku zapłaty czynszu.

Art. 777 kodeksu postępowania cywilnego jest stosowany również przy umowach najmu powierzchni biurowej czy handlowej. Dobrowolne poddanie egzekucji może również zabezpieczać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowę dzierżawy, umowę pożyczki, umowę agencyjną, przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego itd.

Powyższy przepis umożliwia skierowanie sprawy do komornika bez postępowania sądowego. Wystarczy wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności do sądu.

Zgodnie z treścią artykuł 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego

akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

Zgodnie z treścią artykuł 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego

akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

Zgodnie z treścią artykuł 777 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego

akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Koszt dobrowolnego poddania się egzekucji.

Wynagrodzenie notarialne jest uwarunkowane wartością czynności:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł