Spółka komandytowa notariusz Łódź.

Zawarcie umowy spółki komandytowej następuje w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, czas trwania, jeśli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość oraz sumę komandytową.

Firma spółki powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza.

Spółka komandytowa to spółka, w której co najmniej jeden wspólnik ma status komandytariusza a drugi komplementariusza.

Komplementariusz (wspólnik aktywny) reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy spółki. Jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest osobista i nieograniczona.
Komandytariusz (pasywny inwestor) nie prowadzi spraw spółki, udziela jedynie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki. Odpowiedzialność komplementariusza odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona albo wyłączona.

Komplementariuszem może być osoba prawna – spółka z o. o.

Pomimo, tego, że spółka komandytowa jest spółką osobową posiada ona cechy kapitałowe. Są nimi: wkład komandytariusza, podejmowanie decyzji większością głosów, quasi organy spółki.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Nie ma w tym przypadku instytucji podobnej do spółki z o. o. w organizacji.

Komandytariusz ma status podobny jak wspólnik w spółce kapitałowej. Pomimo tego opodatkowanie pozostaje charakterystyczne jak dla spółki osobowej.

Wkład komandytariusza bezpośrednio kształtuje sytuację wierzycieli spółki, albowiem odpowiedzialność komandytariuszy za zobowiązania spółki wobec wierzycieli jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Wszelka zmiana jakiegokolwiek postanowienia umowy spółki, dodanie nowych postanowień, podwyższenie wkładu komandytariusza, stanowi zmianę umowy spółki, o ile umowa nie stanowi inaczej innymi słowy o ile nie było przewidziane w umowie spółki.

Koszt spółki komandytowej:

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy spółki komandytowej uzależnione jest od wysokości wkładów, zgodnie z poniższą tabelą:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4)powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł

Podatek przy umowie spółki komandytowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest stosownie do art. 7 ust.1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 223) – po wyłączeniu z podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT oraz opłaty sądowej od wpisu w rejestrze sądowym wraz z kosztami ogłoszenia o wpisie.