Pierwsze mieszkanie bez podatku.

Pierwsze mieszkanie bez podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dnia 31 sierpnia 2023 roku została wprowadzona istotna zmiana dotycząca ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa sprzedaży co do zasady opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Sytuacja ta dotyczy osób, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z praw zapewniających możliwość zamieszkania (o których mowa w art. 9 pkt. 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) albo udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Istnieją oczywiście wyjątki m in. sprzedaż, gdzie czynność opodatkowana jest podatkiem VAT i jest wystawiona faktura (art. 2 pkt 4 lit. a ustawy), czy też sprzedaż gruntów rolnych (9 ust. 2 ustawy).

Notariusz przy umowie sprzedaży: lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu, budynku mieszkalnego pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący w tym przypadku 2%.

Jest to jedna z opłat, którą należy uwzględnić przy czynności notarialnej jaką jest umowa sprzedaży.

Od dnia 31 sierpnia 2023 r. osoby nabywające pierwszy lokal mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu albo domu jednorodzinnego, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie będą musiały płacić przy akcie notarialnym tego podatku.

Zwolnienie od podatku nie przysługuje, jeżeli kupujący posiada lub posiadał takie prawo poza granicami Polski.

Obywatelstwo lub dotychczasowe miejsce zamieszkania kupującego nie mają wpływu na zwolnienie.

Notariusz poucza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w zakresie posiadanych dotychczas praw i udziału w prawach wymienionych w art. 9 pkt. 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.