Umowa deweloperska – kilka niezbędnych informacji.

Umowa deweloperska Łódź – Kancelaria Notarialna.

 

Umowa ta jest szczególnym rodzajem umowy. Nie jest to umowa przedwstępna w rozmienieniu kodeksu cywilnego.

Za jej treść odpowiada notariusz. Oznacza to, że jest jej autorem i powinien ją stworzyć od początku do końca. Z pewnym dystansem należy zatem traktować portale internetowe oferujące wzór takiej umowy do pobrania albo “kancelarie prawnicze” oferujące jej przygotowanie.

Niewątpliwie umowa deweloperska jest najlepszym zabezpieczeniem dla kupującego jakie do tej pory stworzył ustawodawca.

Nasza kancelaria notarialna w Łodzi zabezpiecza również interesy dewelopera o czym szczegółowo poinformujemy w następnych wpisach.

Umowa deweloperska Łódź Kancelaria Notarialna

Deweloper planujący czy też rozpoczynający inwestycje nie ma możliwości zawierania innych umów w formie aktu notarialnego.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy deweloper wybuduje obiekt a lokale będą gotowe do sprzedaży. Wtedy wystarczy sporządzić umowę sprzedaży i wyodrębnienia lokalu.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nakłada obowiązki przede wszystkim na deweloperów.

Rachunek powierniczy a umowa deweloperska.

Przede wszystkim deweloper ma obowiązek założenia rachunku powierniczego, służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie.

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy będzie miał obowiązek ewidencjonowania wpłat i wypłat odrębnie dla każdego nabywcy a także kontrolowania etapów prac. Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową na mocy, której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot.

Umowa deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego. Stanowi ona podstawę do wpisu roszczenia o zwarcie umowy przenoszącej własność w księdze wieczystej.

Przeniesienie na nabywcę prawa własności poprzedzone będzie odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odbiór dokonany zostanie w obecności nabywcy. Sporządza się z niego protokół. protokół, do którego nabywca może zgłosić wady.

Umowa deweloperska – koszt.

Koszty umowy deweloperskiej ponoszą strony po połowie.

Szczegółowe informacje uzyskają państwo pod numerem telefonu oraz adresem e-mail: Kontakt

 

Poniżej tekst Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112321377/U/D20111377Lj.pdf

 

W celu ustalenia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:426700101 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

kancelaria@notariusze-lodz.eu