EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE (European Certificate of Succesion, Europäisches Nachlasszeugnis, Certificat successoral Européen)

Spadek za granicą. Nabycie spadku za granicą.

EPS Jest dokumentom pozwalającym na łatwe i szybkie załatwienie międzynarodowej sprawy spadkowej.

Europejskie poświadczenie spadkowe jest w pewnym skrócie ujmując dokumentem poświadczającym prawo do spadku na terenie krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Irandii).

Spadek w Unii Europejskiej.

Jest zatem wydawane, jeżeli zajdzie potrzeba wykazania praw związanych z dziedziczeniem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dotyczy więc spraw z elementem transgranicznym w ramach Unii Europejskiej.

Organ polski w tym notariusz może je wydać, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Europejskie poświadczenie spadkowe jest wydawane, jeżeli zajdzie potrzeba wykazania tytułu do dziedziczenia lub wykonania praw zapisobiercy lub uprawnień jako wykonawca testamentu albo zarządcy spadku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub wykonywania, odpowiednio, swoich prawa jako spadkobiercy, zapisobiercy lub swoich uprawnień jako wykonawcy testamentów lub zarządcy spadku.

 

EPS nie może zastąpić dokumentów, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w Polsce regulują kwestię nabycia spadku, takich jak postanowienie nabyciu spadku i Akt poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie z treścią art. 83 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 650/2012  stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 roku.

Wniosek.

Poświadczenie wydaje się na wniosek: spadkobiercy, zapisobiercy mającego bezpośrednie prawa do spadku, wykonawcy testamentu, zarządcy spadku, Wniosek może być złożony przez jednego, niektórych bądź wszystkich zainteresowanych.

Zza czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego maksymalna stawka wynosi 400 zł, powiększone o podatek VAT i koszty wypisów.

Koszty te są niezależnie od tych związanych z poświadczeniem dziedziczenia.

Wpis w Rejestrze Spadkowym wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty 5 zł za rejestr spadkowy.  

Oryginał poświadczenia spadkowego pozostaje u notariusza. Wnioskodawcy oraz osobom, posiadającym uzasadniony interes wydaje się odpisy. Odpisy są ważne 6 miesięcy.