Dział spadku u notariusza. Notariusz Łódź

Dział spadku u notariusza. Notariusz Łódź
W sytuacji, gdy spadek po osobie zmarłej nabyła więcej niż jedna osoba, po stronie spadkobierców powstaje współwłasność.
Jedynym rozwiązaniem jakie mają spadkobiercy jest dokonanie działu spadku.

Dział spadku może być przeprowadzony w sądzie albo u notariusza.
Warunkiem działu spadku u notariusza jest zgodne porozumienie wszystkich spadkobierców. W innym wypadku konieczne będzie złożenie wniosku w sądzie.
Dział spadku musi być poprzedzony aktem poświadczenia dziedziczenia albo sprawą w sądzie o stwierdzania nabycia spadku.

Sposób w jaki można podzielić spadek.
Dział spadku może odbyć się przez przydzielenie poszczególnych nieruchomości spadkobiercom, jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi więcej niż jedna nieruchomość. Jeżeli według spadkobierców nieruchomości te przedstawiają różną wartość, dodatkowo może dojść do spłaty.
Jednym ze sposobów działu spadku jest przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia działu spadku bez spłat i dopłat.

Podatek przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności
Dział spadku nie jest opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn.
Może mieć natomiast miejsce opodatkowanie podatkiem do czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Najpierw należy ustalić wartość rynkową udziału we własności lub spadku. Następnie ustala się wartość rynkową rzeczy lub prawa majątkowego nabytego w związku ze zniesieniem współwłasności lub działem spadku. Jeżeli wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego jest wyższa od wartości rynkowej udziału we własności lub spadku, powstaje obowiązek podatkowy.

Wynagrodzenie notarialne przy dziale spadku. Podstawą określenie stawki notarialnej jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi, jak poniżej:
1) do 3000 zł – 100 zł;
2)powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł