Dokumenty i informacje potrzebne do zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

Dokumenty i informacje potrzebne do zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
 1. Dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności – ważne dowody osobiste lub paszporty, a w przypadku, gdy jedną ze stron umowy jest osoba prawna (spółka) lub inny podmiot – numer KRS, REGON, NIP.
 2. Numer księgi wieczystej.
 3. Podstawa nabycia – dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 4. Wypis z rejestru gruntów – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 5. Wypis z rejestru lokali – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23).
 6. W gminach, gdzie zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane (np. w Łodzi) – zaświadczenie dokumentujące, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji wydane przez właściwego wójta, burmistrza,
 7. W sytuacji gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po dniu 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 8. W przypadku nabywania lokalu ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa wraz z oświadczeniem banku o ustanowieniu hipoteki.
 9. Jeżeli lokal jest obciążony hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.
NA ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO
 1. Zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy w dniu sporządzenia aktu notarialnego, z którego wynika, że na dzień zawarcia umowy w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 2. Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej, z którego wynika, że co do lokalu będącego przedmiotem umowy nie ma zadłużenia w płatnościach z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Pobierz listę dokumentów w formacie PDF: dokumenty zbycie lokalu