Dział spadku

Dokumenty i informacje potrzebne do działu spadku:

INFORMACJE:

  1. Dane spadkobierców;
  2. Określenie sposobu w jaki dział masy spadkowej ma być dokonany, w szczególności czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze spadkobierców;

DOKUMENTY:

  1. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia;
  2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  3. Jeżeli przedmiotem działu spadku jest działka gruntu:

– podstawa nabycia – przez spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;

– numer księgi wieczystej;

– wypis z rejestru gruntów – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23);

– w przypadku działki zabudowanej dodatkowo wpis z kartoteki budynków ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23);

– wydany przez właściwy urząd gminy, miasta wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy;

– zaświadczenie wydane przez właściwe starostwo powiatowe dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (w Łodzi wydaje Leśnictwo Miejskie Łódź, ul. Łagiewnicka 305, dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Starosta Łódzki Wschodni ul. Sienkiewicza 3);

– jeżeli lokal jest obciążony hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, ewentualnie wyrażające zgodę na przejęcie zobowiązania przez jednego ze spadkobierców;

  1. Jeżeli przedmiotem działu spadku jest samodzielny lokal mieszkalny:

– podstawa nabycia – przez spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;

– numer księgi wieczystej;

– wpis z rejestru lokali ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23);

– wypis z rejestru gruntów – ważny 3 miesiące, wydany przez właściwe starostwo (w Łodzi wydaje Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta nr 21/23);

– jeżeli lokal jest obciążony hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, ewentualnie wyrażające zgodę na przejęcie zobowiązania przez jednego ze spadkobierców;

  1. W przypadku gdy przedmiotem działu spadku jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

– podstawa nabycia – przez spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) dokument taki jak: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;

– zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, komu przysługuje tytuł do lokalu;

– numer księgi wieczystej, jeśli została założona;

– jeżeli lokal jest obciążony hipoteką – zaświadczenie (tzw. promesa) z banku, z którego wynika stan zadłużenia, zawierające informację, że banku wyraża zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu a po całkowitej spłacie wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, ewentualnie wyrażające zgodę na przejęcie zobowiązania przez jednego ze spadkobierców;

W indywidualnych przypadkach może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów. W tym celu zachęcamy do kontaktu z kancelarią od numerem telefonu:

42 670 01 01

 

POBIERZ LISTĘ DOKUMENTÓW W FORMACIE PDF:

 dokumenty potrzebne do działu spadku